Aşçılık Ders İçerikleri

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

İÇMELER TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

                                 AŞÇILIK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

                                        I.SINIF I.YARIYIL

 

 

ATB 1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II           

           

Siyasi alanda yapılan devrimler, Siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri ,Hukuk alanında yapılan devrimler,Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi ,Ekonomik alanda yapılan yenilikler ,1923-1938 Döneminde  Türk dış politikası ,Atatürk sonrası Türk dış politikası ,Türk Devriminin İlkeleri- Cumhuriyetçilik,Halkçılık,Laiklik,Devrimcilik ,Devletçilik-Bütünleyici ilkeler.

 

TDB 1801 TÜRK DİLİ I

 

Dilin Tanımı, özellikleri,dil-ulus,dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi.Yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi,Atatürk'ün dil devrimi, dil anlayışı, dil çalışmaları.,Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları Yazım kuralları ve uygulaması, Noktalama  işaretleri ve uygulaması, Sözcük bilgisi, kök-ek ve gövde, yapım ekleri, çekim ekleri, sözcük türetme yolları.

 

YDB 1801 -1803 İNGİLİZCE-I / ALMANCA –I / FRANSIZCA –I

           

Proficiency Exam, Subject Pronouns- The Verb “to be” – Indefinite Article A/An, Have got- Can, Plurals- this/ these- that/ those- some/ any- a/ an- Prep. of place, Subject/ Object Personal Pronouns- Possessives/, The Possessive Case who/ whose-The imperative-Present Simple, Adverbs of Frequency, Prepositions of Time; at, on, in, Questions- Irregular Plurals,VISA, Present Continuous, Present Simple,Plurals – Countable / Uncountable Nouns-How much / How many – A few / A little – Some / any, Revision for the Final Examination.

 

BİP 1801 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ I

 

Bilgisayarın tanıtımı, bellek ve bellek çeşitleri, virüs ve anti virüs programları, bilgisayarın donanımı ve yazılımı ile ilgili temel kavramlar.

 

AŞÇ 1003 Pişirme Yöntemleri I

 

Yiyecek hazırlama ve pişirmedeki amaçlar nelerdir, yiyecek üretim planlanması, menü kavramı, tarihsel gelişimi, çeşitleri, standart reçete kavramı ve önemi, yiyeceklerin satın alınması, teslim alınması ve depolamada dikkat edilecek hususlar. Yiyecek pişirme yöntemleri, besin maddelerinin pişirilme ilkeleri, pişirilen yiyeceklerin servise hazırlanması ve serviste uyulacak ilkeler, besinlerin bozulma nedenleri ve saklama yöntemleri üzerinde durulur.

 

AŞÇ 1003 Mutfakta Kalite Yönetimi

 

Mutfakta yemeklerin kalite kontrolü, Besin hazırlama ve pişirmede hijyen, Yemeklerden numune alma, Mutfakta Hizmetlerin kalitesini değerlendirme, Gıda maddelerinin depo giriş –çıkış kontrolleri, Besinlerin Soğutma Yöntemiyle Saklanması, Besinlerin Dondurma yöntemiyle Saklanması, Besinlerin Tuzlanarak Saklanması

 

AŞÇ 1005 Mutfak Organizasyonu

 

Mutfak kavramı, tarihsel gelişimi, mutfak yönetim fonksiyonları: planlama, örgütleme, eşgüdümleme, yönetim, denetim. Mutfak çeşitleri ve özellikleri, mutfak personelleri kimlerdir, görevleri nelerdir. Mutfağın fiziksel planlanması, mutfak araç ve gereçleri ve bölümleri, mutfak çalışanlarının iş güvenliği, mutfakta sanitasyon konuları üzerinde durulmaktadır.

 

SGP 1801 İlkyardım

 

Tanım, Ana ilkeler ve hedefler, Kanamalar, Kalp durması, Yanıklar, Zehirlenmeler, Kırık ve çıkıklar, Burkulma gibi durumlarda yapılacak ilk yardım hizmetleri

 

AŞÇ 1497 Meslek stajı (15 işgünü)

 

Öğrencinin ticaret, üretim ve hizmet gibi ilgili sektörlerde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Mesleki konularda eğitim ve uygulama yaptırılarak iş tecrübesi kazanımı amaçlanmaktadır. İş yerinden gelen değerlendirme formları incelenerek, staj komisyonu tarafından değerlendirme yapılır.

 

BRY 1801 Dosyalama ve Arşivleme

 

Dosyalama, Sırtlık, Belge, Giden Belge, Arşivleme, indeks

 

RTV 1801 İletişim

 

İletişim kavramı ve önemi, iletişimin tanımı ve anlamı, özellikleri, süreci, öğeleri. İletişim sürecinin işleyişi. İletişim türleri. Düzeylerine göre iletişim. İletişim engelleri. Sözlü iletişim. Etkin dinleme, etkin konuşma. Yazılı iletişim. İş yaşamında ve toplumsal alanda karşılaşılan yazışma türleri. Etkili yazı yazma teknikleri. Sözsüz iletişim. Beden dili. Görsel iletişim. Örgütsel iletişim. Örgüt kavramı ve kuramları.

 

AŞÇ 1501 Mesleki Matematik

 

Sayılar, Sayı Sistemleri, Cebir, Polinomlar, Denklem sistemlerinin çözümü, İntegral

 

AŞÇ1503 l Meslek Etiği

 

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek

 

 

I.SINIF II. YARIYIL

 

TDB 1801 TÜRK DİLİ-II

                                                                                                                                           

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar),Türk dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri. ,Dil yanlışları (özne, tümleç ve yüklem eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar). ,Yazılı anlatım türleri: a) Olay yazıları (öykü, roman örnekleri) b) Düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri) c) Duygu yazıları (şiir örnekleri),Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri, Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri, Tartışma ve çeşitleri (Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün önemi, ülkemizde eğitim öğretim, medyanın etkileri, insan hakları, çevre sorunları, çağdaşlaşma, laiklik, demokrasi, düşünce özgürlüğü vb. konularda tartışma yapılıp sözlü kompozisyon yanlışları düzeltilecek).

 

YDB 1802 İNGİLİZCE- II / YDB1804 ALMANCA – YDB1806 II/FRANSIZCA - II        

Prepositions of Place, Was/Were – Had-Could, Past Simple – Linking Words, A / An / The –Will, Prepositions of Movement, Adjectives and Adverbs – Quite / Very / Too, Revision  for the Visa, VISA, Comparisons, Be Going to- Will- Present Continuous, It Will Be / There Will Be, Should / Shouldn’t, Can / Can’t  / Could / Couldn’t, Present Perfect Tense, Revision  for the Final ExaminationBook: Enterprise Grammar 1 / Virginia  Evans / Jenny Dooley / Express Publishing

 

BİP 1802 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ II

 

PC’lerde iletişim sistemleri hakkında genel bilgiler (DOS 6.22 işletim sistemi, DOS 6.22 sisteminin iç ve dış komutları, Windows’ 95/98/2000 veya XP Vista işletim sistemi ve komutları) İnternet hakkında genel bilgiler.

 

AÇŞ 1002 Pişirme Yöntemleri II

 

Dönem boyunca işlenen konular çerçevesinde mutfak bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik atölye çalışmaları

 

AÇŞ 1004 Mutfak Planlama

 

Mutfak kavramı, tarihsel gelişimi, mutfak yönetim fonksiyonları: planlama, örgütleme, eşgüdümleme, yönetim, denetim. Mutfak çeşitleri ve özellikleri, mutfak personelleri kimlerdir, görevleri nelerdir. Mutfağın fiziksel planlanması, mutfak araç ve gereçleri ve bölümleri, mutfak çalışanlarının iş güvenliği, mutfakta sanitasyon konuları üzerinde durulmaktadır.

 

AÇŞ 1006 Menü Planlama I

 

Toplu beslenme sistemlerinde menü planlaması, menünün önemi, menü planlamayı etkileyen faktörler, menü tipleri, farklı amaçlara yönelik menü önerileri, menü oluşturma, bilgisayarlı menü planlaması

 

 

AÇŞ 1502 Hijyen ve Sanitasyon

 

Gıda endüstrisinde gıda işletme hijyeninin temel prensiplerini değerlendirmek. Gıda işleme tesislerinde gıda güvenliğini sağlamak. Hijyenik pratikler, Engeller Teknolojisi, HACCP ve ISO 9000 ve ISO 22000 üzerinde bilgiler aktarılacaktır.

 

AÇŞ 1489 Meslek Stajı (15 işgünü)

 

Öğrencinin ticaret, üretim ve hizmet gibi ilgili sektörlerde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Mesleki konularda eğitim ve uygulama yaptırılarak iş tecrübesi kazanımı amaçlanmaktadır. İş yerinden gelen değerlendirme formları incelenerek, staj komisyonu tarafından değerlendirme yapılır.

 

TOİ 1802 Konuk İletişimi

 

İletişimin temel öğeleri, işleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri, iletişimi engelleyen yada aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler.

 

SGP 1804 Çevre Koruma

 

Çevre Yönetiminin Fizikokimyasal Süreçleri,  Hava ve Su Kirlenmesinin Denetlenmesi ve Atık Proseslerinin Fiziksel Ve Kimyasal Prensiplerinin Analizi,  Proses Dinamiği, Sedimantasyon, Koagülasyon, Fiftrasyon, Adsorbsiyon, Oksidasyon; Pestisitler , Hava Kirlenmesi , Radyoaktif Kirleticiler, Su Kirlenmesi; Katı Atıkların Atılması Türkiye'nin Çevre Sorunları

 

AÇŞ 1504 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

 

Periyodik Sağlık Kontrolleri, Sağlık Raporları, Portör Muayenesi, Bulaşıcı Hastalıklar, Koruyucu Tedbirler, Ayak Rahatsızlıkları, Olağan Dışı Durumlar, Kriz Yönetimi, Yangın-Deprem-Sel, Olağan Dışı Durumlarda İletişim Kurulacak Birimler, Acil servis, Emniyet birimleri, Olağan Dışı Durumlarda İlk Önce Kurtarılması Gerekenler

 

 

 

ATB 1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II           

           

Siyasi alanda yapılan devrimler, Siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri ,Hukuk alanında yapılan devrimler, Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi ,Ekonomik alanda yapılan yenilikler ,1923-1938 Döneminde  Türk dış politikası ,Atatürk sonrası Türk dış politikası ,Türk Devriminin İlkeleri- Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik ,Devletçilik-Bütünleyici ilkeler.

 

 

 

 

 

      II. SINIF I.YARIYIL

 

 

AŞÇ 2007 Mesleki Yabancı Dil I

 

Mesleki ve teknik anlamda projelerini betimleyebileceklerdir.

 

AŞÇ 2007 Soğuk Mutfak

 

Soğuk büfe ürünlerinin (sosis, salam, peynir, ordövrler, salatalar, soğuk soslar vb.) etler, hazırlanması, süslenmesi ve sunumu. Teorik dersler ve tamamlayıcı laboratuar uygulamaları

 

AŞÇ 2003 Yöresel Mutfaklar

 

Orta ve Latin Yöresel Türk mutfaklarının genel yapısı. Yöresel Türk Mutfaklarında kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar. Yöresel Türk Mutfaklarına has tarihi ve kültürel öğeler ile bu öğelerle uyumlu yemek sunumu ve organizasyonu

 

AŞÇ 2005 Mutfak Ürünleri

 

Yiyecek üretimi ve tüketiminin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan tarihsel gelişim süreci içinde incelenmesi. Rönesans Dönemi’nden günümüze kadar Avrupa ve Dünya kültürleri, Endüstri Devrimi’nden günümüze üretim sistemlerinin geçirdiği evrim. Yiyecek üretimi ve tüketimiyle ilgili olarak bireysel ve sosyal açılardan tüketici kalıpları.

 

AŞÇ 2497 Meslek Stajı (15 işgünü)

 

Öğrencinin ticaret, üretim ve hizmet gibi ilgili sektörlerde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Mesleki konularda eğitim ve uygulama yaptırılarak iş tecrübesi kazanımı amaçlanmaktadır. İş yerinden gelen değerlendirme formları incelenerek, staj komisyonu tarafından değerlendirme yapılır.

 

AŞÇ 2501 Ziyafet Mutfağı

 

Ziyafet yemeklerini hazırlama, Ziyafet yemeklerini sunuma hazır hale getirme, Catering organizasyonu planlayarak örnek sunum hazırlama, Catering faaliyeti sonrası geri bildirim alma

 

 

TOİ 2803 Yiyecek İçecek Servisi

 

Yiyecek hazırlama ve pişirmedeki amaçlar nelerdir, yiyecek üretim planlanması, menü kavramı, tarihsel gelişimi, çeşitleri, standart reçete kavramı ve önemi, yiyeceklerin satın alınması, teslim alınması ve depolamada dikkat edilecek hususlar. Yiyecek pişirme yöntemleri, besin maddelerinin pişirilme ilkeleri, pişirilen yiyeceklerin servise hazırlanması ve serviste uyulacak ilkeler, besinlerin bozulma nedenleri ve saklama yöntemleri üzerinde durulur.

 

İŞY 2813 İşletme Yönetimi I

 

İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve kapasitesi, İşletme fonksiyonları, Organizasyonların işleyişi

 

İŞY 2809 Kalite Yönetim Sistemleri

 

Kalite kavramı ve tarifler. Kalitenin önemi. Kalitenin  boyutları ve standardizasyon. Kalitenin gelişimi, insan kaynakları yönetimi, Taylor ve Mc. Groger yönetim sistemi.İmalat kontrol, kalite kontrol,tasarım kalitesi. Sıfır hata yaklaşımı. Kalite güvence sistemi, firma çapında kalite kontrol. Kaizen , kalite çemberleri. Toplam kalite yönetim anlayışı, toplam kalite yönetim faliyetleri. (5 S, 5 Gen, 3MU, 5 Neden, JIT, Puko, Balık kılçığı, 5N1K Pareto analizi, PUKÖ, Bengchmarking) Toplan kalite yönetim anlayışında müşteri ve çalışanlar, yönetim ve kalite, gelişim, katılımcılık ve motivasyon. Kalite güvencesi, ISO9000 Kalite Yönetim Sistemi. ISO9001 Kalite Yönetim Belgesi, kapsamı, hazırlanışı, uygulanışı ve el kitabı. ISO14000 Çevre Yönetim Sistemi- ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, ISO

 

İŞY 2805 Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 

Araştırma konularını seçme, Kaynak araştırması yapma, Araştırma sonuçlarını değerlendirme, Araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, Sunuma hazırlık yapma, Sunumu yapma.

 

TOİ 2801 Otel İşletmeciliği

 

Otel İşletmeciliği dersi, turizm sektöründe önemli bir yeri olan otel işletmelerinin operasyonlarına ilişkin olan faaliyetlerinin ele alınmasına yönelik bir alan dersidir. Bu derste, otelcilik sektörünün tanımı, tarihsel gelişimi, sınıflandırılması, özellikleri, otel işletmelerinin kuruluş yeri seçimi, yatırım kararları, otel yatırımlarında maliyet, finansman ve verimlilik ilkeleri, otel işletmelerinde yönetim ve yönetim fonksiyonları konuları anlatılmaktadır.

 

İŞY 2803 İnsan Kaynakları Yönetimi

 

İnsan Kaynakları dersi, insan kaynakları yönetimi ile ilgili konular olan performans değerlendirme, ücret yönetimi, eğitim yönetimi, insan kaynakları alım, ödüllendirme, performans değerlendirme ve ücret yönetimi gibi konuları kapsayan bir derstir. kapsamaktadır. Derste ayrıca, temel iş ve sosyal güvenlik hukuku, personel dosyaları hazırlama, sözleşme akit ve feshi gibi yan konular da ele alınmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.SINIF II.YARIYIL

 

AŞÇ 2008 MESLEKİ YABANCI DİL II

 

Mesleki ve teknik anlamda projelerini betimleyebileceklerdir.

 

AŞÇ 2002Pastane Ürünleri

 

Pasta ve diğer hamur işleri. Ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları. Kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yaşımı. Sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler. Şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum.

 

AŞÇ 2004 Dünya Mutfakları

 

Dünya mutfağı’ndan özel tatlar, beş yıldızlı otellerde dünya mutfaklarından örnekler; çorbalar
Soğuklar, antreler, ana yemekler

 

AŞÇ 2006 Mutfak Çeşitleri

 

Farklı mutfaklarla ilgili bilgiler aktarılacaktır.

 

AŞÇ 2498 Meslek Stajı (15 işgünü)

 

Öğrencinin ticaret, üretim ve hizmet gibi ilgili sektörlerde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır. Mesleki konularda eğitim ve uygulama yaptırılarak iş tecrübesi kazanımı amaçlanmaktadır. İş yerinden gelen değerlendirme formları incelenerek, staj komisyonu tarafından değerlendirme yapılır.

 

AŞÇ 2502 Konuk İlişkileri

 

Konuk tipleri, davranışlar gibi teorik bilgiler aktarılacaktır.

 

AŞÇ 2506 Menü Planlama II

 

Toplu beslenme sistemlerinde menü planlaması, menünün önemi, menü planlamayı etkileyen faktörler, menü tipleri, farklı amaçlara yönelik menü önerileri, menü oluşturma, bilgisayarlı menü planlaması

 

AŞÇ 2504 Süsleme Sanatı

 

Hazırlanan her türlü yiyeceğin servis sırasında son sunum olarak tabak dizaynında süsleme yöntemlerinin öğretilmesi, büfelerde dekorasyon amaçlı heykellerin hazırlanması

 

TOİ 2802 Şarap Servisi

 

Şarap servisi ile ilgili teknik bilgiler verilir.

 

TOİ 2804 Gösteri Servisi

 

Personele flambe eğitimi vermek, Menüdeki mevcut flambe yemeklerinin siparişlerinin alınmasını sağlamak, Menüdeki mevcut sıcak başlangıçların flambesini yapmak/yaptırmak/ takip etmek, Menüdeki mevcut Meyvelerin flambesini  yapmak/yaptırmak/ takip etmek, Flambe  sonrası flambe arabası ve malzemelerinin mice en placesini yapmak/yaptırmak/takip etmek

 

İŞY 2814 İşletme Yönetimi II

 

Temel yönetim fonksiyonlarının ayrı ayrı ele alınarak incelenmesi, planlama, organizasyon uygulama, koordinasyon ve kontrol fonksiyonları ile ilgili başlıca kavram, teknik ve yaklaşımlar bu alanlarda karşılaşılan uygulama sorunları çağdaş yönetim ve uygulamaları

 

İŞY 2802 Kalite Güvencesi ve Standartlar

 

Kalite güvence standartları: ISO 9000, Otomotiv endüstrisinde kalite güvence standartları: QS 9000, Çevre yönetim standartları: ISO 14000

Yukarı Çık